Thứ hai, 3/10/2022 | 06:12 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ sáu, 23/4/2021, 07:33 (GMT+7)

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Ngọc Hà Thứ sáu, 23/4/2021, 07:33 (GMT+7)

Theo quyết định số 593 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng vừa được ban hành, Thủ tướng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Ảnh: Báo Chính Phủ.

Theo đó, Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành những công việc lớn, quan trọng, vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Thủ tướng sẽ phân công Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong từng lĩnh vực công tác của Chính phủ. Thủ tướng không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, công việc đã phân công cho Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng làm nhiệm vụ theo sự phân công và thay mặt Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Thủ tướng, Chính phủ và trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Những công việc liên quan đến các Phó Thủ tướng khác thì Phó Thủ tướng được phân công chủ trì chủ động phối hợp cùng giải quyết, nếu có ý kiến khác nhau giữa các Phó Thủ tướng thì báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Thủ tướng có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ và Thủ tướng, Phó Thủ tướng sẽ chuẩn bị các nội dung công tác cấp bách, đột xuất, cần thiết, báo cáo Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng xem xét và quyết định.

Phó Thủ tướng còn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ của bộ, cơ quan, địa phương đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng; Chủ trì xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị của các bộ, ngành và các địa phương thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi được phân công.

Khi Thủ tướng vắng mặt, Thủ tướng ủy nhiệm Phó Thủ tướng thường trực hoặc một Phó Thủ tướng khác thay mặt Thủ tướng lãnh đạo công tác của Chính phủ. Trường hợp xét thấy cần thiết hoặc khi Phó Thủ tướng vắng mặt, thì Thủ tướng trực tiếp hoặc phân công Phó Thủ tướng khác chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó Thủ tướng.

Căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức thực hiện, Thủ tướng sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Đồng thời Thủ tướng cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác như chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước; Chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; Chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; Công tác xây dựng thể chế; Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Địa giới hành chính và những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng; Chi ngân sách Nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách Nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ; Quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Thủ tướng còn đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông-hải đảo; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia và trưởng các ban chỉ đạo khác.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ là Phó Thủ tướng Thường trực, giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo cải cách hành chính; Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Phòng chống tham nhũng; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Phòng chống tội phạm; Đặc xá; Cải cách tư pháp; Công tác dân tộc, tôn giáo và những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng; Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ thay mặt Thủ tướng chỉ đạo thực hiện công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và được ủy nhiệm.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo hoạt động ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân); Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; Viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; Cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; Quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; Công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông-hải đảo; Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam và các vấn đề về nhân quyền.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh còn giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao và làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc; Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng Ban Chỉ đạo về nhân quyền; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp, gồm kế hoạch; Tài chính, giá cả; Tiền tệ, ngân hàng; Thị trường vốn, thị trường chứng khoán; Các nguồn đầu tư tài chính; Dự trữ Nhà nước; Dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo; Phát triển các loại hình doanh nghiệp; Kinh tế tập thể, hợp tác xã; Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái còn giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Bảo hiểm tiền gửi.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái còn làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công nghệ; Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; Thông tin và truyền thông; Văn hóa; Du lịch; Thể dục, thể thao; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam theo dõi và chỉ đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin & Truyền thông; Bộ Khoa học & Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia TP HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo hoạt động công, nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thương mại-xuất nhập khẩu; Xây dựng; Giao thông vận tải, tài nguyên & môi trường; Chỉ đạo bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Công trình trọng điểm quốc gia; Dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp; Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất… và công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành còn làm Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải; Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga; chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo