Vui lòng chờ trong giây lát

SMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(NDH) Ngày đăng ký cuối cùng 23/01/2017.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :

Tên tổ chức phát hành:Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại SMC

Mã chứng khoán: SMC

Mã ISIN:VN000000SMC7

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:HOSE

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 10/02/2017

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, Địa chỉ: 396 Ung Văn Khiêm, P25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến: Về việc điều chỉnh điều lệ SMC và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, thông qua việc trích lập các quỹ năm 2016, thông qua phương án chia cổ tức năm 2016, dự kiến mức cổ tức năm 2017 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh).

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 25/01/2017

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

SMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 SMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
10 2163 56 reviews

(NDH) Ngày đăng ký cuối cùng 23/01/2017.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top