Vui lòng chờ trong giây lát

Kiểm toán viên có thể bị đình chỉ nếu không cập nhật đủ kiến thức

(NDH) Từ ngày 1/3 Thông tư số 202/2012/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo thông tư này, kiểm toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề kiểm toán trong các trường hợp: có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán; Không chấp hành quy định của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra liên quan đến hoạt động hành nghề kiểm toán; Bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kiểm toán độc lập hai lần trong thời hạn 36 tháng liên tục; Kiểm toán viên hành nghề không có đủ số giờ cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính; Kiểm toán viên hành nghề không thực hiện trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề quy định tại Điều 14 Thông tư này;Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có thẩm quyền đình chỉ hành nghề kiểm toán và gửi quyết định cho người bị đình chỉ, doanh nghiệp kiểm toán nơi người đó đăng ký hành nghề.

Trong thời gian bị đình chỉ hành nghề kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề không được tiếp tục ký báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét.

Kiểm toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán trong các trường hợp sau: Gian lận, giả mạo hồ sơ đăng ký hành nghề để đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán; Bị đình chỉ hành nghề kiểm toán hai lần trong ba mươi sáu (36) tháng liên tục; Bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Bị thu hồi Chứng chỉ kiểm toán viên; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề cho năm 2013 trước ngày 1-3-2013 chỉ được ký báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét đến hết ngày 30-6-2013.

Từ ngày 1-7-2013 trở đi, chỉ có các kiểm toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định tại Thông tư này mới được ký báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét.

Kiểm toán viên có thể bị đình chỉ nếu không cập nhật đủ kiến thức Kiểm toán viên có thể bị đình chỉ nếu không cập nhật đủ kiến thức
10 1401 56 reviews

(NDH) Từ ngày 1/3 Thông tư số 202/2012/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

 

Nghề nghiệp

Bình luận mới
Top