Vui lòng chờ trong giây lát

Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính

(NDH) Chính phủ đã phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 91 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, chiếm tỷ lệ 50% tổng số TTHC rà soát.

Trong lĩnh vực chứng khoán, đối với thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất, bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên dự kiến hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, cổ đông sáng lập, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và người điều hành quỹ (đối với công dân Việt Nam).

Đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do nhận sáp nhập, bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên dự kiến hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, cổ đông sáng lập, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và người điều hành quỹ (đối với công dân Việt Nam).

Đối với thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn hiệu lực của cổ đông là tổ chức, thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) (đối với công dân Việt Nam).

Trong lĩnh vực hải quan, đối với thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Đối với thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, bỏ bản sao chứng minh nhân dân, sửa đổi mẫu đơn số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC theo hướng thông tin công dân gồm Họ, chữ đệm và tên khai sinh, mã số định danh cá nhân.

Trong lĩnh vực thuế, đối với thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Đối với thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, bỏ chỉ tiêu ngày tháng năm sinh, quê quán và bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân tại mẫu đơn 6a, 6b ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC.

Đối với thủ tục đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/Mua tem rượu (thực hiện tại cấp Cục, cấp Chi cục), bỏ quy định xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp, xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người trực tiếp đến mua tem rượu còn trong thời hạn sử dụng.

Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính
10 3845 56 reviews

(NDH) Chính phủ đã phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 91 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, chiếm tỷ lệ 50% tổng số TTHC rà soát.

 

Môi trường kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top