Vui lòng chờ trong giây lát

Cổ đông Hùng Vương lại gánh lỗ thêm 208 tỷ đồng sau soát xét

(NDH) Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên (2017-2018), Hùng Vương ghi nhận mức lỗ cổ đông công ty mẹ 377 tỷ đồng, tăng thêm 208 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên (1/10/2017-31/3/2018) sau nhiều lần bị Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) nhắc nhở. Theo đó, nhiều nhà đầu tư có lẽ sẽ thất vọng khi mà con số lỗ sau thuế của HVG lại tăng thêm một khoản khá lớn so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, sau soát xét, doanh thu thuần 6 tháng của HVG đạt 4.992,6 tỷ đồng, bốc hơi 288 tỷ so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, nhờ giá vốn cũng giảm nên lãi gộp đạt 118 tỷ, tăng thêm 2 tỷ.

Khoản mục thay đổi đáng chú ý là công ty bị lỗ hoạt động liên doanh, liên kết 11 tỷ đồng dù theo báo cáo tự lập trước đó có lãi 11 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 65,5 tỷ đồng lên 121,7 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng tăng lỗ từ 3,3 tỷ lên 10,3 tỷ đồng.

Những yếu tố đó đã làm khoản lỗ sau thuế của công ty tăng từ 264,7 tỷ lên 379,8 tỷ đồng và phần lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ từ 169 tỷ lên 377 tỷ đồng; ứng với tỷ lệ tăng lỗ lần lượt 43% và 123% (115 tỷ và 208 tỷ đồng).

Tổng tài sản của công ty cũng bị hao hụt từ 11.041 tỷ đồng về 10.716 tỷ đồng, bay hơi 325 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn giảm 126 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm 203 tỷ đồng. Ở phần nguồn vốn, nợ ngắn hạn của Hùng Vương tăng thêm 220 tỷ đồng và nợ dài hạn giảm 223 tỷ đồng sau soát xét bán niên.

Tăng lỗ thêm 77 tỷ nếu trích lập dự phòng phải thu khó đòi đúng quy định

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán còn đưa ra kết luận ngoại trừ rằng HVG chưa trích lập dự phòng cho khoản phải thu ngắn hạn khó đòi theo các quy định hiện hành với số tiền 96,8 tỷ đồng. Nếu trích lập thì chi phí quản lý doanh nghiệp và lỗ trước thuế 6 tháng của HVG sẽ tăng lên số tiền tương ứng. Đồng thời, khoản mục dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và lỗ lũy kế vào ngày 31/3/2018 sẽ tăng lên số tiền lần lượt 96,8 tỷ đồng và 77 tỷ đồng, khoản lợi ích cổ đông không kiểm soát giảm đi 19,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kiểm toán nhấn mạnh HVG đang tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục như lỗ lũy kế 697 tỷ đồng, tổng nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn là 750 tỷ đồng.

Cổ đông Hùng Vương lại gánh lỗ thêm 208 tỷ đồng sau soát xét Cổ đông Hùng Vương lại gánh lỗ thêm 208 tỷ đồng sau soát xét
10 3545 56 reviews

(NDH) Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên (2017-2018), Hùng Vương ghi nhận mức lỗ cổ đông công ty mẹ 377 tỷ đồng, tăng thêm 208 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top